Friday, January 15, 2010

भूल जाना सबसे अच्छा है........क्षमा करना अच्छा है,


भूल जाना


उससे भी अच्छा है
- ब्राउनिंग

1 comment:

Anonymous said...

kash ye hota asaan, forgive kar bhi de forget karna mushkil hai:(